ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ

  • Company :

Мөн төслийн менежментийн үйл ажиллагааны нэг хэсэг болох захиалагчийн өмнөөс талбайн ажилбар бүр дээр хяналтын
инженерийн ажил үүргийг гүйцэтгэж, барилга эхлэхээс ашиглалтанд өгөх хүртэлх захиалагчийн талаас үйлдэх бичиг баримтын
бүрдэлийг хөтлөн явуулах үйлчилгээ юм.