ХЭМЖИЛТИЙН ЗУРАГ БОЛОВСРУУЛАХ, ХӨНДЛӨНГИЙН ШИНЖЭЭЧ ХИЙХ

  • Company :

Хэмжилтийн зураг төсөл боловсруулах

MNS 6058:2009 Орон сууцны барилгын доторх сууцны талбай тооцох аргачлал стандартын дагуу шинэ ба хуучин орон сууцны талбайн хэмжилтийн зургийг боловсруулснаар барилгын гүйцэтгэгч ба захиалагч, худалдан авагч эздийн хоорондын талбайн маргааныг шийдвэрлэх боломжтой болдог. Энэхүү үйлчилгээний хүрээнд Барилга байгууламжын иж бүрэн хэмжилтийн зургийг боловсруулж болно.

Энэхүү үйлчилгээ нь иргэний ба олон нийтийн барилгын болон иргэдийн хүсэлтээр хэмжилтийн зураг боловсруулж шүүн таслах ажиллагаанд хөндлөнгийн шинжээчээр оролцож ажилладаг.