ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕМЕНТ, УДИРДЛАГА

  • Company :

Төслийн менежемент хэрэгжүүлэлт

Барилга байгууламж, интерьер ба экстерьерийн гүйцэтгэлийн төслүүдэд шат дараалал бүхий ажилбаруудыг хянаж, төлөвлөлт, захиалга, угсралт, тээвэрлэлт гэх мэт төслийг эхнээс нь дуусах хүртэлх цогц үйл ажиллагааг удирдан явуулах төслийн менежементийн ажлыг гүйцэтгэдэг.

Төслийн хяналтын үйл ажиллагааг захиалагчын зүгээс томилогдон гүйцэтгэж, төслийн үр ашиг, хугацаа, явц зэргийг тогтмол тайлагнах, мэргэжлийн зөвөлгөө, шийдэл гаргаж захиалагчийг дэмжин ажиллах үйл ажиллагаа нь захиалагчийн хяналтын үйл ажиллагаа болно.