ТӨСЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ

  • Company :

Захиалагчийн сонголтонд нийцүүлэн иж бүрэн төслийн менежмент, удирдлагын үйл ажиллагааны нэг хэсэг болох төлөвлөгөө
боловсруулж түүний хэрэгжилтэнд тулгуурлан санхүүжилтийн урсгалыг тооцоолж дүгнэн захиалагчид тайлагнах үйлчилгээг
үзүүлдэг.